Arkivrådet AAS Stadgar

1 § Namn och ändamål

Arkivrådet AAS är en ideell förening med ändamål att främja administrativ utveckling, dokumentstyrning, diarieföring, arkivvård, arkivforskning och därmed angränsande frågor inom statlig verksamhet. Arkivrådet AAS skall bevaka medlemmarnas intressen. Föreningen verkar genom att anordna arkivdagar, kurser, föredrag och diskussion samt i övrigt stimulera medlemmarna genom informationsutbyte och publikationsverksamhet.

 

2 § Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Arkivrådet AAS angelägenheter handhas av en styrelse. Arkivrådet AAS firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Verksamhetsår utgörs av kalenderår.

 

3 § Medlemskap

Medlemskap erhålls av var och en som betalt fastställd medlemsavgift. Enbart enskilda personer kan erhålla medlemskap. Till hedersledamot kan årsmötet utse person som befinns vara förtjänt härav. Förslag till hedersledamot skall vara förordat av styrelsen. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift. Styrelsen kan utesluta medlem, om det finns särskilda skäl. Beslutet skall vara enhälligt. Den berörde kan begära och få saken prövad vid nästkommande årsmöte. Begäran skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

4 § Kallelse till årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas under senast maj månad. Extra årsmöte skall hållas enligt styrelsebeslut eller inom åtta veckor när minst 10% av medlemmarna så begär. Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och utsändas till medlemmarna senast fyra veckor i förväg.

 

5 § Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling och vara angivna på föredragningslistan:

1.  Val av ordförande och sekreterare vid mötet

2.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll

3.  Fråga om kallelse behörigen skett

4.  Styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret

5.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter utöver ordföranden

7.  Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter

8.  Val av revisorer och revisorssuppleanter

9.  Val av valberedning

10.Medlemsavgift för det kommande kalenderåret

11.Ev förslag som väckts av styrelsen eller ingivits till styrelsen av medlem

Medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

 

6 § Röstning

Årmötets beslut avgörs genom enkel majoritet; vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företas om medlem begär sådan. Om lika röstetal erhålls, träffas avgörande med lottning.

 

7 § Styrelse

Arkivrådet AAS styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av ordförande samt ytterligare högst elva ledamöter. Samtliga väljs för två år på sådant sätt att ca hälften av platserna står till förfogande varje år.
Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordföranden samt sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst två ledamöter så kräver. Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna, därav ordförande eller en vice ordförande, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, varvid varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll, varav besluten framgår.

 

8 § Styrelsens uppgift

Styrelsen handhar Arkivrådet AAS ekonomi och skall inför årsmötet avge berättelse över verksamheten. Styrelsen skall senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna redogörelse för sin förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

 

9 § Valberedning

Årsmötet utser valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, för två år.

 

10 § Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.

 

11 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas per kalenderår och fastställs för ett år i taget på förslag av styrelsen.

 

12 § Stadgeändring eller upplösning av Arkivrådet AAS

För upplösande av Arkivrådet AAS eller ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie. Det skall vara minst en månad mellan de två möten. Om Arkivrådet AAS upplöses, skall dess tillgångar, sedan eventuella skulder gäldats, överlämnas till någon organisation, vars syfte närmast överensstämmer med Arkivrådet AAS.

Kalendarium

 
22-23 oktober
Informationsförvaltning 2014
Bokningen öppnar i maj
Konferensprogram
Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor